Rechtsbijstandverzekering

Zolang het u voor de wind gaat, staat u niet altijd stil bij de risico's die u loopt. U komt uw afspraken na, uw patiënten zijn tevreden en uw personeel staat als één man achter u. Toch kunt u geen (bedrijfs)risico uitsluiten. Deze kunnen tenslotte de continuïteit in gevaar brengen.

Alledaagse gebeurtenissen kunnen leiden tot onalledaagse situaties met ingrijpende ‑financiële‑ gevolgen. Bij materiële- of personenschade kunt u een beroep doen op eerdergenoemde aansprakelijkheidsverzekering. Er kunnen zich echter ook problemen voordoen waarbij u juridische hulp nodig heeft. Denkt u hierbij aan:

  • Uw cliënten betalen de rekening niet (incassorechtsbijstand);

  • De zorgverzekeraar betaalt de declaratie(s) niet of trekken uw declaratie(s) in twijfel;

  • Uw cliënten dienen een klacht in bij de tuchtrechtelijke instanties.

 

Luxe of noodzaak?

Genoemde voorbeelden komen uit de praktijk. Naast een beroepsaansprakelijkheids-verzekering is de rechtsbijstandverzekering zeker geen overbodige luxe. In de praktijk wordt vaker een beroep gedaan op de rechtsbijstand- dan op beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Met onze rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van rechtshulp door een professionele verzekeraar en eventuele gerechtelijke kosten. Daarnaast biedt onze rechtsbijstandverzekering dekking voor incassorechtsbijstand.

Indien gewenst kunt u zich (tegen een geringe meerpremie) verzekeren van rechtsbijstand indien u, of uw gezinsleden, als particulier een geschil heeft.

Niet alle kosten worden vergoed. Aan u opgelegde boetes, dwangsommen en geldstraffen moet u zelf betalen. Dat geldt ook voor BTW‑bedragen die u kunt verrekenen, kosten die u op een ander kunt verhalen en de buitengerechtelijke kosten van de tegenpartij. Ook voor deze verzekering gelden specifieke uitsluitingen, zoals fiscale- en echtscheidingsprocedures.

Daarnaast bedraagt de franchise van € 400,00. Dat betekent dat het belang van uw zaak minimaal € 400,00 bedraagt. Is uw belang minder, dan wordt er geen rechtsbijstand verleend.

De particuliere dekking kent de rubrieken verkeer, consument, wonen en inkomen.